5 tipov ako udržať silný Cash Flow spoločnosti


Každý deň sa do podnikania púšťajú ďalší a ďalší. A každý deň niekto v podnikaní skončí. Mnoho z týchto podnikateľov sa škriabe na hlave a pýta sa, prečo ich inovatívny produkt utrpel taký osud. A pritom strávili pri podnikateľskom pláne toľko času. Pochopiteľne, príčiny bývajú rôzne, no mnohé z nich skončili kvôli peňažnému toku. Peňažné toky sú totiž takou životnou silou podnikania.

Keď firma rastie, býva to však dosť kritické. Cash Flow alebo peňažný tok označuje rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami za určité obdobie. Cash Flow z hľadiska statického je zásoba peňazí, ktorá je podniku k dispozícii. Ak by sme to však poňali dynamicky, ide o budúci odnímateľný výnos, ktorý je možné získať, ak niekto investuje do podniku. Žiadny podnik nevydrží dlho, ak peňažný tok presiahne prílev hotovosti.

Dá sa povedať, že finančná hotovosť a peňažný alebo finančný tok je pri podnikaní jednou z priorít. Mnohí podnikatelia nevenujú dostatok času odhadom príchodu rôznych príjmov a výdavkom. Na udržanie sa nad vodou je potrebné pripraviť čo najpresnejšie prognózy peňažných tokov.


Už od začiatku je nutné sledovať to, kedy a komu i koľko treba platiť, a tiež kedy a koľko získajú od zákazníkov. Dnes si uvedieme 5 tipov, ktoré majiteľom firiem môžu pomôcť dobre riadiť ich peňažné toky:

1. Vytvorte si finančný rozpočet

Majitelia firiem by si mali vytvoriť rozpočet, odhadnúť očakávané príjmy a odliv peňazí – teda výdavky. Mali by pri tom zvážiť tieto faktory:

 • Obchodný cyklus
 • Poskytované zľavy
 • Rýchlejší rast firmy
 • Miera kriminality v priemysle
 • Iné faktory ovplyvňujúce prílev peňazí

Podobne je potrebné odhadnúť aj výdavky:

 • Načasovanie nákupu vybavenia
 • Kúpa surovín a dodávok
 • Harmonogram platenia miezd, daní, bežných výdavkov

2. Monitorujte výsledky

Vytvorenie rozpočtu nestačí. Pravidelne by malo prebiehať porovnávanie skutočného peňažného toku a rozpočtu. Takéto monitorovanie by malo prebiehať minimálne raz za mesiac, ak je to potrebné, tak aj častejšie. Ideálne je prehodnocovanie každý týždeň.

Ak zistíte, že príjmy nie sú také, ako bolo prognózované, zistite príčinu. To isté platí aj pre situáciu, ak sú výdavky vyššie, než bola suma v rozpočte. Ak teda nájdete odchýlky, následne môžete navrhnúť nápravy a zrealizovať ich.

3. Majte pripravený plán B

Stane sa, že napriek dobre vytvorenému rozpočtu nastane neočakávaná situácia a spôsobí menší chaos v systéme riadenia hotovosti. Vtedy by sa mal podnik spoliehať na iný zdroj peňazí, aby mohla prevádzka ďalej nerušene fungovať. Medzi takéto zdroje patria najmä:

 • úvery
 • rodina
 • priatelia

Plán B má byť vopred vyčlenený. Je ťažké totiž riešiť zháňanie financií, keď ich práve podnik nutne potrebuje. Na schvaľovanie niektorých pôžičiek treba niekedy aj mesiac, preto je potrebné tieto záležitosti vyriešiť ešte pred problémom.

4. Pozor na úvery pre klientov

Ak chcete spoľahlivo riadiť finančný tok, musíte dobre kontrolovať načasovanie príjmov a odchodov financií. Podniky často poskytujú možnosť, kedy zákazník môže poskytnúť platbu po lehote 30 dní. To však vytvára pre podnik istú záťaž. No podnik musí svoje finančné záväzky naďalej plniť. Je viacero možností, ako tento nátlak zmierniť:

 • Tieto podniky by mali dobre sledovať faktúry a upomienky posielať nejaký čas pred dátumom splatnosti
 • Preto je tiež dobré zvážiť posielaniu faktúr e-mailom, aby sa tak zabezpečila rýchla a istá dodávka faktúr
 • Vhodným krokom je aj poskytovanie zľavy tým zákazníkom, ktorí zaplatia napríklad do desiatich dní. Tí zákazníci, ktorí majú dostatok hotovosti, túto ponuku iste využijú
 • Jednou z možností sú aj zálohy pri nákupe, čo firme uľahčí fungovanie

5. Nastavte včasnú platobnú politiku

Čo treba k správnej stratégii riadenia peňažných tokov?

 • Rýchle zhromaždenie faktúr
 • Včasné platby

Podnik by nemal platiť účty v predstihu alebo neskoro. Ideálne je, aby sa účty platili v čase, keď sú splatné. Tak budete môcť lepšie prognózovať rozpočet. Pre každú firmu je najlepšie, ak sa platí v hotovosti bez využitia úveru. Ak ste v roli nakupujúceho, požadujte zľavu pri platbe v hotovosti. Táto možnosť je pre predajcu príťažlivá aj výhodná a to pre obe strany.


Každý, kto podniká, by mal mať prehľad o o stave finančných prostriedkov vo firme. Cash Flow odzrkadľuje, koľko financií účtovná jednotka reálne vyprodukovala a ako ich použila. Cash Flow ukáže, ako podnik zvláda svoju finančnú situáciu a aká je úroveň finančného riadenia firmy. Výkazy o peňažných tokoch môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. Prevádzková činnosť

Patrí sem hlavná činnosť podniku, teda napríklad záväzky. Výpočet finančného toku, čo sa týka prevádzkovej činnosti býva zložitejší.

2. Investičná činnosť

Sem môžeme zaradiť zadováženie hmotného a nehmotného majetku a jeho predaj, taktiež sem patria dlhodobé pôžičky a ich splátky.

3. Finančná činnosť

Do finančnej činnosti zaradzujeme zmluvy o finančnom prenájme, prijaté úvery a pôžičky k navýšeniu vlastného kapitálu – jedná sa teda o také finančné toky, ktoré menia veľkosť vlastných prostriedkov.


Výpočet Cash Flow sa spravidla prevádza prostredníctvom špeciálneho softvéru. Pri výpočte je potrebné dávať pozor na to, aby sme správne pochopili metódu, ktorou sa tento výpočet vykonáva. Vašim cieľom by mali byť čo najskôr splatené pohľadávky. Dbajte tiež o to, aby Cash Flow ako prioritu vnímali všetci vaši zamestnanci.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Zháňate dodávateľa?


Ušetrite čas a náklady pri obstarávaní

Jednoducho zdarma zadajte dopyt a nechajte sa osloviť dodávateľmi


Zadať dopyt